IQOQA

Isingeniso:- Izinga Lokungaboni Kahle lihlezi liyinselela enkulu ekhathaza izingane ezihamba isikole emhlabeni wonke, futhi linomthelela ezingeni lempilo ephilwa yilezo zingane. Ukuhlonza ukuvama nokusabalala kwalesi sifo, kanye nomthelela waso ezingeni lempilo ephilwa yizingane ezihamba isikole

Share this on Facebook:

Scaling up the delivery of refractive error services within a district health system: the KwaZulu-Natal, South Africa experience

In South Africa, the health service is based on a Primary Health Care (PHC) philosophy with the District Health System (DHS) as the locus of delivery. However eye care services, particularly primary eye care, refractive error and low vision, have not been prioritised accordingly. Hence the aim of the Giving Sight to KwaZulu-Natal (GSKZN) project was to integrate the delivery of eye care services into the district health system, with emphasis on addressing the need for uncorrected refractive error and low vision services.

Share this on Facebook: