Value Your Eyes

VYE_LOGO_rsa

Language preference shortcuts:

Advocacy

ENGLISH Only 14,6% of South Africans wear spectacles or contact lenses*. This is a shockingly low number compared to first-world countries such as America. Moreover, the global incidence of refractive errors is widely reported to be over 50%. Based on these numbers, it is clear, that something is very wrong with the way the importance of eye care is understood by South Africans in general. This may be on account of accessibility or affordability, but also on account of unawareness of the implications of neglecting eye care. This is the mission of the Value Your Eyes campaign – to demystify the implications of ocular disease and refractive errors.

Our goal is to encourage support from all stakeholders in the eye care and eyewear industries to work towards increasing the national awareness of eye care and making it more accessible to all communities in South Africa. South African economic prosperity, depends on employment, depends on education, depends on learning, which depends on functional vision. The lack of functional vision impacts hugely the youth and their ability to study. It impacts hugely workers as they march past their forties into their fifties.

The Value Your Eyes eBook will be distributed to South Africans on a massive scale with the view to demystifying ocular pathology and refractive errors. The eBook will be distributed, free of charge, by optometrists to their patients, as well as on social media platforms. Participating optometrists will be linked to the Optometrist Locator on this website. You can register on the website to receive your copy of the Value Your Eyes eBook directly in your inbox. Regular eye examinations is of utmost importance and should be accessible to all South Africans.

Voorspraak

AFRIKAANS Slegs 14,6% van Suid-Afrikaners dra ‘n bril of kontaklense*. Dit is ‘n skokkende lae getal in vergelyking met eerstewêreldlande soos Amerika. Boonop word die globale voorkoms van brekingsfoute wyd gerapporteer as meer as 50%. Op grond van hierdie syfers is dit duidelik dat iets baie verkeerd is met die manier waarop die belangrikheid van oogsorg deur Suid-Afrikaners in die algemeen verstaan ​​word. Dit kan wees as gevolg van toeganklikheid of bekostigbaarheid, maar ook weens onbewustheid van die implikasies van die verwaarlosing van oogsorg. Dit is die missie van die Value Your Eyes-veldtog – om die implikasies van oogsiekte en refraktiewe foute te ontmystifiseer.

Ons doelwit is om ondersteuning van alle belanghebbendes in die oogsorg- en brilbedryf aan te moedig om te werk om die nasionale bewustheid van oogsorg te verhoog en dit meer toeganklik vir alle gemeenskappe in Suid-Afrika te maak.Suid-Afrikaanse ekonomiese welvaart, hang af van indiensneming, hang af van onderwys, hang af van leer, wat afhang van funksionele visie. Die gebrek aan funksionele visie het ‘n groot impak op die jeug en hul vermoë om te studeer. Dit raak werkers grootliks namate hulle verby hul veertigs tot in hul vyftigs marsjeer.

Die Value Your Eyes e-boek sal op groot skaal aan Suid-Afrikaners versprei word met die oog daarop om okulêre patologie en refraktiewe foute te ontmystifiseer. Die e-boek sal gratis deur oogkundiges aan hul pasiënte versprei word, sowel as op sosiale media-platforms. Deelnemende oogkundiges sal aan die Optometrist Locator op hierdie webwerf gekoppel word. Jy kan op die webwerf registreer om jou kopie van die Waardeer Jou Oë eBoek direk in jou inkassie te ontvang. Gereelde oogondersoeke is van uiterste belang en behoort toeganklik te wees vir alle Suid-Afrikaners.

Bobuelli

SESOTHO Ke 14,6% feela ea maAforika Boroa a roalang likhalase kapa li-contact lense*. Ena ke palo e tlase ka mokhoa o tšosang ha e bapisoa le linaha tsa lefatše la pele tse kang Amerika. Ho feta moo, liketsahalo tsa lefats’e tsa liphoso tsa refractive li tlalehoa ka bophara hore li feta 50%. Ho ipapisitsoe le lipalo tsena, ho hlakile hore ho na le ho phoso haholo ka tsela eo bohlokoa ba tlhokomelo ea mahlo bo utloisisoang ka eona ke maAforika Boroa ka kakaretso. Sena e ka ‘na ea e-ba ka lebaka la ho fumaneha kapa ho khoneha, empa hape le ka lebaka la ho se elelloe liphello tsa ho hlokomoloha tlhokomelo ea mahlo. Ona ke sepheo sa phutuho ea Value Your Eyes – ho hlakisa se boleloang ke lefu la mahlo le liphoso tsa refraction.Maikemišetšo a rena ke go hlohleletša thekgo go tšwa go bakgathatema ka moka ka diintastering tša tlhokomelo ya mahlo le tša diaparo tša mahlo go šomela go godišeng temošo ya bosetšhaba ka tlhokomelo ya mahlo le go dira gore e fihlelelege kudu go ditšhaba ka moka ka Afrika Borwa.

Katleho ea moruo oa Afrika Boroa, e itšetlehile ka mosebetsi, e itšetlehile ka thuto, e itšetlehile ka thuto, e itšetlehileng ka pono ea ts’ebetso. Ho haella ha pono e sebetsang ho ama bacha haholo le bokhoni ba bona ba ho ithuta. E ama basebetsi haholo ha ba feta lilemo tse mashome a mane ho isa ho tse mashome a mahlano.

The Value Your Eyes eBook e tla abelwa maAforika Borwa ka tekanyo e kgolo ka sepheo sa ho nyenyefatsa bofokodi ba mahlo le diphoso tsa refraction. Buka ea eBook e tla ajoa, mahala, ke lingaka tsa mahlo ho bakuli ba bona, hammoho le li-platform tsa litaba tsa sechaba. Lingaka tsa mahlo tse nkang karolo li tla hokahana le Setsi sa Ngaka ea Mao sebakeng sena sa Marang-rang. U ka ingolisa sebakeng sa marang-rang ho amohela kopi ea hau ea Value Your Eyes eBook ka kotloloho ho inbox ea hau. Ditlhahlobo tsa mahlo tsa kgafetsa di bohlokwa haholo mme di lokela ho fihlellwa ke maAforika Borwa kaofela.

Ukumela

ZULU Bayi-14,6% kuphela abantu baseNingizimu Afrika abagqoka izibuko noma ama-contact lens*. Lesi yisibalo esiphansi ngokumangalisayo uma siqhathaniswa namazwe omhlaba wokuqala njengeMelika. Ngaphezu kwalokho, izehlakalo zomhlaba wonke zamaphutha e-refractive kubikwa kabanzi ukuthi zingaphezu kwama-50%. Ngokusekelwe kulezi zinombolo, kuyacaca ukuthi kukhona okungahambi kahle ngendlela ukubaluleka kokunakekelwa kwamehlo okuqondwa ngayo ngabantu baseNingizimu Afrika jikelele. Lokhu kungase kube ngenxa yokufinyeleleka noma ukufinyeleleka, kodwa futhi ngenxa yokungazi ngemiphumela yokunganaki ukunakekelwa kwamehlo. Lona umgomo womkhankaso we-Value Your Eyes – ukuqeda umthelela wesifo samehlo kanye namaphutha e-refraction.

Umgomo wethu uwukukhuthaza ukwesekwa yibo bonke ababambiqhaza ezimbonini zokunakekela amehlo nezingubo zamehlo ukuze sisebenzele ukukhulisa ukuqwashisa kuzwelonke ngokunakekelwa kwamehlo nokwenza kufinyeleleke kalula kuyo yonke imiphakathi yaseNingizimu Afrika.

Ukuchuma komnotho waseNingizimu Afrika, kuncike ekuqashweni, kuncike emfundweni, kuncike ekufundeni, okuncike embonweni wokusebenza. Ukuntuleka kombono osebenzayo kunomthelela omkhulu entsheni kanye nekhono layo lokufunda. Kuthinta kakhulu abasebenzi njengoba bemasha badlule iminyaka engamashumi amane baye kwengamashumi amahlanu.

I-Value Your Eyes eBook izosatshalaliswa kubantu baseNingizimu Afrika ngezinga elikhulu ngenhloso yokunciphisa ukugula kwamehlo kanye namaphutha e-refraction. I-eBook izosatshalaliswa, mahhala, ngodokotela bamehlo ezigulini zabo, kanye nasezinkundleni zokuxhumana. Odokotela bamehlo ababambe iqhaza bazoxhunyaniswa ne-Optometrist Locator kule webhusayithi. Ungabhalisa kuwebhusayithi ukuze uthole ikhophi yakho ye-eBook ethi Value Amehlo Akho ngokuqondile ebhokisini lakho lokungenayo. Ukuhlolwa kwamehlo okuvamile kubaluleke kakhulu futhi kufanele kufinyeleleke kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika.

Uthethelelo

XHOSA Kuphela yi-14,6% yabemi boMzantsi Afrika abanxiba iispectacles okanye ii-contact lens*. Eli linani eliphantsi ngendlela eyothusayo xa lithelekiswa namazwe ehlabathi lokuqala afana neMelika. Ngaphezu koko, iziganeko zehlabathi zeempazamo ze-refractive zixelwa ngokubanzi ukuba zingaphezu kwama-50%. Ngokusekelwe kula manani, kuyacaca ukuba kukho undonakele kakhulu kwindlela ukubaluleka kokhathalelo lwamehlo okuqondwa ngayo ngabemi boMzantsi Afrika ngokubanzi. Oku kusenokuba ngenxa yokufikeleleka okanye ukufikeleleka, kodwa nangenxa yokungazi ngeziphumo zokungahoywa kokhathalelo lwamehlo. Lo ngumsebenzi wephulo le-Value Your Eyes-ukunciphisa iimpembelelo zesifo samehlo kunye neempazamo ze-refraction.

Injongo yethu kukukhuthaza inkxaso kubo bonke abachaphazelekayo kumashishini okhathalelo lwamehlo kunye nempahla yamehlo ukuba basebenze ekwandiseni ulwazi lwesizwe ngokhathalelo lwamehlo kunye nokwenza ukuba kufikeleleke kubo bonke abantu baseMzantsi Afrika.Ukuchuma koqoqosho lwaseMzantsi Afrika, kuxhomekeke kwingqesho, kuxhomekeke kwimfundo, kuxhomekeke ekufundeni, okuxhomekeke kumbono wokusebenza. Ukunqongophala kombono osebenzayo kunempembelelo enkulu kulutsha kunye nokukwazi kwalo ukufunda. Ichaphazela kakhulu abasebenzi njengoko behamba bedlula kumashumi amane ukuya kumashumi amahlanu.

I-Value Amehlo Akho i-eBook iya kuhanjiswa kubemi baseMzantsi Afrika ngomlinganiselo omkhulu ngenjongo yokuphelisa ukuqaqamba kwamehlo kunye neempazamo zokuphinda zibonakale. I-eBook iya kusasazwa, simahla, ngoogqirha bamehlo kwizigulana zabo, kunye namaqonga eendaba ezentlalo. Oogqirha bamehlo abathatha inxaxheba baya kudityaniswa neNdawo yeOptometrist Locator kule webhusayithi. Ungabhalisa kwiwebhusayithi ukufumana ikopi yakho ye-Value Amehlo Akho eBook ngqo kwi-inbox yakho. Uvavanyo lwamehlo rhoqo lubaluleke kakhulu kwaye kufuneka lufikeleleke kubo bonke abemi boMzantsi Afrika.

*
SA Statistics
The Brand Survey Company of SA Pty Ltd
Target Group Index

SIGN UP! Value Your Eyes eBook delivered to your mail box.

    Share this on Facebook: